سنکوب

صــــرع

در صرع ، فرد دچار تشنج هایی راجعه از انواع گوناگونی می شود که بر روی الکتروانسفالوگرام (نوار مغزی) ثبت شده و…