جلسات درمان با نوروفیدبكپ

کاربردهای درمانی نوروفیدبک

اختلالات مختلف روانی در حقیقت حاصل کارکرد نامناسب مغز و درنتیجه تولید الگوی ناصحیح امواج مغزی می‌باشند. می‌دانیم که الگوی امواج…