بادی دیس مورفیک

اختلال بد شکلی بدن body dysmorphic disorder

ملاک های تشخیصی :   A) اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که از…