کودک، و نوجوان

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی (ADHD)

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی  ADHD) attention – deficit/hyperactivity disorder

الگوی شناخت و تربیت اخلاقی کودکان

برای تربیت اخلاقی کودکان، پرورش 8 بُعد مختلف که خود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند لازم به نظر می رسد:

انتخاب های تربیتی

اکثر تصمیم گیری های مهم زندگی خردسالان توسط والدین انجام می شوند. برخی از این تصمیم گیری های مهم عبارتند از: تصمیم…