روان شناسی، و آسیب شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی علمی است که تاثیرات موقعیت هایمان را مطالعه می کند و در کنار آن توجه ویژه به این موضوع…