روان شاسی فیزیولوژیکی

صــــرع

در صرع ، فرد دچار تشنج هایی راجعه از انواع گوناگونی می شود که بر روی الکتروانسفالوگرام (نوار مغزی) ثبت شده و…

پاسخ های جنسی انسان

مقدمه سکس و تمایلات جنسی از مسائل مهم فردی و اجتماعی است که نه تنها در سطح بیولوژیک سبب ادامه نسل…

کاربردهای درمانی نوروفیدبک

اختلالات مختلف روانی در حقیقت حاصل کارکرد نامناسب مغز و درنتیجه تولید الگوی ناصحیح امواج مغزی می‌باشند. می‌دانیم که الگوی امواج…

درد چیست؟

به نظر می رسد که درد کارکرد مشهودی دارد. درد بازخورد ثابتی درباره بدن ارائه کرده و ما را قادر می سازد…