آسیب شناسی روانی

اختلال بد شکلی بدن body dysmorphic disorder

ملاک های تشخیصی :   A) اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که از…

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی (ADHD)

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی  ADHD) attention – deficit/hyperactivity disorder

بالا و پایین های زندگی مجازی

به کار گیری شبکه های اجتماعی از سوی نوجوانان می تواند به «افسردگی فیس بوکی» بینجامد.                   – جی اس اوکیف…